ZOZ Wojkowice

Zakład Opieki Zdrowotnej Wojkowice

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zozwojkowice.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie pliki PDF/Word mogą nie być dostosowane do ściągnięcia dla osób niewidomych. Dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, część załączników tekstowych występuje w formie skanów dokumentów.
 • mogą wystąpić przypadki braku odpowiedniego stosunku jasności tekstu do tła oraz nieodpowiedni kontrast kolorystyczny niektórych elementów przekazujących treść

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne/żółte tło),
 • możliwość powiększenia czcionki,
 • możliwość zwiększenia czytelności czcionki,
 • możliwość zmiany szablonu na bardziej czytelny,
 • możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy wyrazami,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury.
Skróty klawiszowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:
 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jerzy Podleżyński.
 • E-mail: kierownik@zozwojkowice.pl
 • Telefon: 692-666-154

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800-676-676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

 • Do budynku głównego prowadzi jedno wejście.
 • Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. 

 • W budynku jest winda (w trakcie realizacji).
 • Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. 
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze. 
 • Na pierwszym piętrze znajduje się rejestracja pacjentów z dojściem dla osób niepełnosprawnych. 
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku jest pętla indukcyjna.
 • Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu się w rejestracji.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.