ZOZ Wojkowice

Zakład Opieki Zdrowotnej Wojkowice

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach rozpoczął samodzielną działalność z dniem 1 stycznia 1999 r. , w związku z zarządzeniem Wojewody Katowickiego z dnia 19 listopada 1998 r. dokonującego przekształcenia jednostki budżetowej – Poradni Rejonowej nr 5 w Wojkowicach, funkcjonującej dotychczas w strukturze organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Prawnym uwarunkowaniem usamodzielnienie się zakładu była decyzja z dnia 15 grudnia 1998 r. Wojewody Katowickiego, obecnie Wojewody śląskiego. Po rozpatrzeniu wniosku kierownika zakładu Wojewoda Śląski postanowił dokonać wpisu, do rejestru zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na obszarze województwa katowickiego (obecnie śląskiego), samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach. Z dniem 14 stycznia 1999 r. Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach uzyskał osobowość prawn a i został wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy-Rejestrowy w Katowicach – obecnie Krajowy Rejestr Sądowy.

Organem założycielskim zakładu jest Rada Miasta Wojkowice. Przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej działa także Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład. Zarządzeniem Wojewody Katowickiego z dnia 14 grudnia 1998 r. został zatwierdzony Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej, przyjęty uchwałą Rady Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r.

Odpowiedzialność za zarządzanie zakładem ponosi Dyrektor ZOZ Wojkowice.