ZOZ Wojkowice

Zakład Opieki Zdrowotnej Wojkowice

UCHWAŁA NR XXIV/188/2012 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie: nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póĽn. zm.), w związku z art. 42 ust. 4 i art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654),

Rada Miasta Wojkowice uchwala:
§ 1
Nadać statut Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchylić uchwałę nr XXXIII/212/2009 Rady Miasta Wojkowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian tekstu jednolitego Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach stanowiącego zał. do uchwały nr XXX/174/2001 Rady Miasta Wojkowice z dn. 19.10.2001 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach zmienionego uchwałą nr XXXIII/167/2005 Rady Miasta Wojkowice z dn. 27.10.2005 r., zmienionego uchwałą nr XLVII/ 226/2006 Rady Miasta Wojkowice z dn. 25.10.2006 i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 4
 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa ¦ląskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa ¦ląskiego.


Załącznik do uchwały nr XXIV/188/2012
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 22 maja 2012r.
Statut
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, FIRMA PODMIOTU
§ 1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach zwany dalej “Zakładem” działa na postawie:
 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;
 2. niniejszego statutu nadanego przez podmiot tworzący;
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póĽn. zm.);
 4. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póĽn. zm.);
 5. innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, państwowych jednostek organizacyjnych.
II. SIEDZIBA PODMIOTU
§ 2
 1. Siedziba Zakładu mieści się w Wojkowicach.
 2. Wykaz poradni i pracowni, w których prowadzona jest działalność stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
 3. Uruchomienie działalności w innych placówkach wymaga zmiany statutu.
§ 3
Obszar działania Zakładu obejmuje głównie:
 1. teren gminy Wojkowice.
 2. inny obszar według zawartych umów.
§ 4
 1. Podmiotem tworzącym oraz sprawującym nadzór finansowy nad Zakładem jest Gmina Wojkowice (dalej “Podmiot tworzący”).
§ 5
 1. Zakład jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą mającym status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 2. Zakład podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę ¦ląskiego.
 3. Zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy.
III. CEL I ZADANIA PODMIOTU
§ 6
Głównym celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
§ 7
Do zadań Zakładu w szczególności należy:
 1. Badanie i porada lekarska w ramach lecznictwa podstawowego
 2. Badanie i porady lekarskie w ramach specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego: okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne, ginekologiczne, jeśli wymaga tego stan zdrowia również w miejscu pobytu chorego
 3. wykonywanie badań w zakresie diagnostyki medycznej i laboratoryjnej,
 4. rehabilitacja lecznicza
 5. świadczenie usług w zakresie medycyny pracy – wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych
 6. wykonywanie badań kierowców na prawo jazdy i kandydatów na kierowców
 7. wykonywanie zadań w ramach pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowego,
 8. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 9. sprawowanie opieki zdrowotnej nad dziećmi uczęszczającymi do szkół i przedszkoli w ramach medycyny szkolnej
 10. profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia.
§ 8
W wykonaniu zadań określonych w § 7 statutu Zakład współdziała z :
 1. innymi podmiotami leczniczymi,
 2. Wojewódzką i właściwą miejscowo Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną,
 3. samorządem lokalnym,
 4. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 5. organizacjami społecznymi i fundacjami.
§ 9
Statut może przewidywać prowadzenie określonej, wyodrębnionej organizacyjnie działalności innej niż działalność lecznicza.
§ 10
Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
IV. ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODMIOTU
§ 11
Organami Zakładu są:
 1. Dyrektor (kierownik podmiotu)
 2. Rada Społeczna.
§ 12
 1. Podmiot tworzący nawiązuje z Dyrektorem Zakładu stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
 2. Zakładem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz i jest przełożonym pracowników Zakładu.
 3. Jeżeli Dyrektorem nie jest lekarz, tworzy się stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, na które przeprowadzane jest postępowanie konkursowe.
 4. Dyrektor Zakładu wykonujący zawód medyczny, może udzielać świadczeń zdrowotnych jeżeli zawarta z nim umowa przewiduje taką możliwość. W takim przypadku umowa określa również warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym wymiar czasu pracy.
 5. Dyrektor Zakładu nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie pisemnej zgody Podmiotu tworzącego.
§ 13
 1. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy Głównej Księgowej i Pielęgniarki Koordynującej.
 2. W razie nieobecności Dyrektora Zakładu – zastępstwo pełni osoba przez niego wyznaczona.
 3. Dyrektor ustala regulamin organizacyjny Zakładu.
 4. Dyrektor współdziała z Burmistrzem Miasta Wojkowice w planowaniu i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa na terenie miasta Wojkowice.
§ 14
 1. Rada Społeczna jest organem:
  1. inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego,
  2. doradczym kierownika.
 2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Podmiot tworzący.
 3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
§ 15
 1. Rada Społeczna składa się z 5 osób.
 2. W skład Rady Społecznej wchodzą:
  1. Jako przewodniczący – Burmistrz Miasta Wojkowice lub osoba przez niego wyznaczona
  2. Jako członkowie:
    – przedstawiciel Wojewody
    – przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy – 3 osoby
 3. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w tym Zakładzie.
§ 16
 1. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu .
 2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
§ 17
Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:
 1. Przedstawianie Podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
  1. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  2. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  3. przyznawania kierownikowi nagród,
  4. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z kierownikiem,
  5. regulaminu organizacyjnego;
 2. Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
  1. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  2. rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  3. kredytów bankowych i dotacji,
  4. podziału zysku.
 3. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Miasta Wojkowice.
 4. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
 5. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.
 6. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu.
§ 18
Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.
§ 17
Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Miasta Wojkowice w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
§ 18
Obsługę techniczną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Zakładu.
§ 19
Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Podmiotu tworzącego.
 1. Organizację wewnętrzną Zakładu tworzą:
  1. Komórki organizacyjne podległe Dyrektorowi:
   1. poradnie
   2. pracownie medyczne i diagnostyczne
  2. Stanowiska pracy podległe Dyrektorowi:
   1. Pielęgniarka Koordynująca
     – personel średni i niższy,
   2. Główna księgowa
     – kasjer,
   3. stanowisko do spraw pracowniczych i socjalnych,
   4. inspektor bhp,
   5. inspektor ds. przeciw-pożarowych,
   6. wyższy personel medyczny.
 2. Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Statutu.
 3. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor Zakładu.
V. GOSPODARKA FINANSOWA
§ 21
 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w oparciu o:
  1. Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)
  2. Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.)
  3. Plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zakładu, stanowiący podstawę gospodarki Zakładu.
 2. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
  1. z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej
  2. z wydzielonej działalności gospodarczej, innej niż wymieniona w pkt. 1).
    – wynajem pomieszczeń wraz z wyposażeniem i aparaturą medyczną dla gabinetów prywatnych i pracowni oraz pobieranie opłat za energię elektryczną, cieplną i wodę itp. oraz za kserokopię i odpisy dokumentacji medycznej itp.
  3. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
  4. na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia,
  5. na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy o działalności leczniczej;
  6. na realizacje innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
 3. Wartość majątku Zakładu określają:
  1. fundusz założycielski, który stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia jednostki samorządu terytorialnego,
  2. fundusz zakładu, który stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.
 4. Zakład decyduje samodzielnie o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
 5. Zakład pokrywa ujemny wynik finansowy we własnym zakresie.
 6. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
 7. Dyrektor Zakładu przedstawia Radzie Miasta w Wojkowicach roczne sprawozdanie finansowe celem zatwierdzenia, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Społecznej Zakładu
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22
Zmiany w statucie przeprowadza się według tej samej procedury, co jego nadanie

Przewodniczący Rady Społecznej


Załącznik nr 1
do StatutuWYKAZ PORADNI I PRACOWNI W ZOZ WOJKOWICE
  Poradnia (gabinet) lekarza POZ
 1. Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci
 2. Poradnia ginekologiczno-położnicza
 3. Poradnia okulistyczna
 4. Poradnia laryngologiczna
 5. Poradnia neurologiczna
 6. Poradnia medycyny pracy
 7. Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
 8. Pracownia EKG
 9. Pracownia USG
 10. Gabinet zabiegowy
 11. Punkt szczepień
 12. Gabinety medycyny szkolnej (3 gabinety) w :
  1. Szkole Podstawowej nr 1,
  2. Szkole Podstawowej nr3,
  3. Zespole Szkół
 13. Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo -rodzinnej


Załącznik nr 2
do Statutu


schemat organizacyjny ZOZ Wojkowiceschemat organizacyjny ZOZ Wojkowice